اگه به پخت یک غذای خوشمزه فکر میکنی...

رب گوجه ماهچین

بهترین انتخاب برای شماست.

به پخت یک غذای خوشمزه فکر میکنی؟

رب گوجه ماهچین

بهترین انتخابه

2
3
1

محصولات ما

رب گوجه ماهچین ۱۷ کیلویی

 • آب گوجه فرنگی صاف و غلیظ شده
 • بـریـکس بـدون احـتـساب نـمک ۲۵% نمک طعام تصفیه شده.
 • میزان نمک: ۱.۳۵%

رب گوجه ماهچین ۵ کیلویی

 • آب گوجه فرنگی صاف و غلیظ شده
 • بـریـکس بـدون احـتـساب نـمک ۲۵% نمک طعام تصفیه شده.
 • میزان نمک: ۱.۳۵%
رب گوجه 5 کیلویی

رب گوجه ماهچین ۱ کیلویی

 • آب گوجه فرنگی صاف و غلیظ شده
 • بـریـکس بـدون احـتـساب نـمک ۲۵% نمک طعام تصفیه شده.
 • میزان نمک: ۱.۳۵%
رب گوجه یک کیلویی

رب گوجه نیم کیلویی ماهچین

 • آب گوجه فرنگی صاف و غلیظ شده
 • بـریـکس بـدون احـتـساب نـمک ۲۵% نمک طعام تصفیه شده.
 • میزان نمک: ۱.۳۵%
رب گوجه نیم کیلویی

رب گوجه ماهچین ۱۷ کیلویی

 • آب گوجه فرنگی صاف و غلیظ شده
 • بـریـکس بـدون احـتـساب نـمک ۲۵% نمک طعام تصفیه شده.
 • میزان نمک: ۱.۳۵%

رب گوجه ماهچین ۵ کیلویی

 • آب گوجه فرنگی صاف و غلیظ شده
 • بـریـکس بـدون احـتـساب نـمک ۲۵% نمک طعام تصفیه شده.
 • میزان نمک: ۱.۳۵%

رب گوجه ماهچین ۱ کیلویی

 • آب گوجه فرنگی صاف و غلیظ شده
 • بـریـکس بـدون احـتـساب نـمک ۲۵% نمک طعام تصفیه شده.
 • میزان نمک: ۱.۳۵%

رب گوجه ماهچین نیم کیلویی

 • آب گوجه فرنگی صاف و غلیظ شده
 • بـریـکس بـدون احـتـساب نـمک ۲۵% نمک طعام تصفیه شده.
 • میزان نمک: ۱.۳۵%

از تخفیف امروز لذت ببر

رب گوجه ماهچین
طعمی که هیچوقت فراموش نمیشه
از تخفیف امروز لذت ببر
رب گوجه ماهچین
طعمی که هیچوقت فراموش نمیشه
۵